Recruiting – Gaelic Lead Readers

Tha Open Book a’ sireadh dithis Luchd-stiùiridh Leughaidh Gàidhlig gus seiseanan leughadh Gàidhlig co-roinnte agus seiseanan leughadh agus sgrìobhadh cruthachail co-roinnte, a bhios fosgailte dhan mhòr-shluagh agus a bhios air Zoom, a lìbhrigeadh. Bidh gach seisean air an cumail air-loidhne air an làrach Zoom aig Open Book. Bidh an Luchd-stiùiridh Leughaidh a’ dol an sàs ann an coimhearsnachd làidir de mu 75 Luchd-stiùiridh Leughaidh aig Open Book.

Gheibhear an tuilleadh fiosrachaidh air làrach-lìn Open Books.

Open Book is looking for two new Lead Readers to facilitate Gaelic language shared reading sessions and shared reading+creative writing that are open to the public and will be delivered on Zoom. All sessions will take place on-line on the Open Book Zoom platform. The new Lead Readers will be joining a strong community of approximately 75 Open Book Lead Readers.

Find more information on the Open Book website.